no-img
گام به گام آنلاین

**بررسی رابطه ترس و پرخاشگری در مقاطع راهنمایی شهرستان خرم آباد**


گام به گام آنلاین
پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
بررسی رابطه ترس و پرخاشگری در مقاطع راهنمایی شهرستان خرم آباد
doc
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶
1 مگابایت
4900 تومان
4900 تومان – خرید Loading

بررسی رابطه ترس و پرخاشگری در مقاطع راهنمایی شهرستان خرم آباد


مقدمه:

ردپای هیجانها را می توان بطور مستقیم و غیرمستقیم در تمام لحظه های زندگی افراد جستجو کرد. در دهه های پیشین به هیجان به عنوان عامل منفی و مختل کننده نگاه میکردند اما پژوهشهای روان شناختی از دهه های میانی قرن بیستم به ویژه سالهای ۱۹۸۱ به بعد، جهش عمده ای داشته است و به هیجان به عنوان عامل موثر و مهم در رفتار سازشی و تعاملهای اجتماعی شناخت خود و دیگران و شایستگیهای اجتماعی می نگرند )محسنی ۱۳۸۳)

با پیدایش سازهی هوش هیجانی در اوایل دههی ۱۹۹۱ بینش مثبت نگر نسبت به هیجانها ایجاد شد (پیترایدز و فارنهام) پژوهشهای بیماری در این زمینه انجام گرفت دلایل گوناگونی از جمله تازگی و نوبودن سازه هوش هیجانی از یک سو و جذابیت و قابلیت آموزش آن از سوی دیگر سبب شد تا پژوهشهای چشم گیری در این خصوص صورت گیرد پژوهشها نشان می دهد بین هوش هیجانی و دیگر سازههای گوناگون ارتباط وجود دارد از قبیل بهداشت روانی و تندرستی روان شناختی )سیاروچی ۲، دین، آندرسون(.

) از سوی دیگر هوش هیجانی به لحاظ مفهومی با هیجانهای مثبت مانند شادکامی )فورنهام و پیترایدز) ارتباط مثبت و با هیجانهای منفی همچون اضطراب اجتماعی )سامرفلات و همکاران ، براوت و شات ۳ جورج و استوپا ( ارتباط منفی دارد متغیر دیگر این پژوهش اضطراب اجتماعی است که به عنوان تجربه ناراحت کننده در حضور دیگران تعریف شده افراد بااضطراب اجتماعی بالا گرایش کمتری دارند در جمع ظاهر شوند و در موقعیتهای اجتماعی قرار بگیرند زیرا موقعیتهای اجتماعی و تعامل میان فردی را صحنهی ارزیابی و انتقاد تلقی میکنند )آریندل، سندرمن، هیگمن و پیکرزگیل ( افراد دارای اضطراب اجتماعی نگرش منفی نسبت به خود و دیگران دارند و نمیتوانند هیجانهای خویش را کنترل کنند.

تاریخچه هوش هیجانی

سالهاست که بزرگترین نظریه پردازان حوزه هوش کوشیده اند تا به جای آنکه عواطف و هوش را در سازهی متضاد و ناهمساز در نظر بگیرند، احساسات را به حیطه هوش وارد کنند. پیشینهی هوش هیجانی را میتوان دیدههای وکسلر ۲ به هنگام تبیین جنبه های غیر شناختی هوش عمومی جست و جو کرد وی در کوشیدهام نشان دهم که علاوه بر عامل هوشی، عوامل غیرهوشی « گزارش خود در سال ۱۹۴۳ نوشته است ویژهای نیز وجود دارد که میتواند رفتار هوشمندانه را مشخص کند. نمیتوانیم هوش عمومی را مورد سنجش قرار دهیم مگر اینکه که آزمونها و معیارهایی نیز برای سنجش عوامل غیرهوشی در برداشته باشد دال « علاوه بر این موارد وکسلر در کارهای خود به تلاشهای ۳ مبنی بر سنجش جهات غیرشناختی هوش نیز » اشاره کرده است. لیپر ۴ ۱۹۴۸ ( نیز بر این باور بود که )تفکر هیجانی( بخشی از )تفکر منطقی( است و به ( این نوع تفکر، یا به معنای کلیتر هوش کمک میکند

نمونه آماری و روش نمونه گیری

حجم نمونه پژوهش ۱۲۱ نفر از دانش آموزان دختر سال دوم مقطع متوسطه رشته حسابداری ناحیه ۵ مشهد

را تشکیل دادند که انتخاب این افراد به روش نمونه گیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای بوده و با استفاده

از جدول مورگان میباشد.

ابزار اندازه گیری

در تحقیق حاضر جهت اندازه گیری متغیرها از آزمون هوش هیجانی )بار ان( و آزمون اضطراب اجتماعی –

)بک( و آزمون پرخاشگری )آیزنک( استفاده شد.

۱ آزمون هوش هیجانی بار ان – –

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

روایی آزمون بار ان: –

روایی محتوایی این تست توسط اساتید و متخصصان مورد تایید قرار گرفته و با توجه به ضریب اعتبار به

دست آمده می توان نتیجه گرفت که تست دارای یکی از شواهد روایی سازه است.

اعتبار: ضریب اعتبار این تست توسط سموعی و بوکانی با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و به

۱ گزارش شده است. / ۱ و ۸۴ / ترتیب معادل ۹۳

روایی آزمون اضطراب اجتماعی جرابک: با استفاده از روش تحلیل عاملی، ۵ عامل شامل ترس از بیگانگان،

روش نمونه گیری

پژوهش حاضر یک بررسی توصیفی و مقایسه ای است،زیرا آنچه را که هست توصیف و تغییر می کند و به شرایط موجود،عقاید متداول فرایندهای جاری،آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد،توجه آن درجه اول به زمان حال است،هر چند غالب رویدادها و آثار گذشت را نیز که به شرایط موجود مربوط می شود.مورد توجه قرار می دهد(جان یست[۱] ترجمه شریفی و طالقانی ۱۳۶۷) .این پژوهش با هدف کلی بررسی نقش خانواده در میزان پیشرفت تحصیلی کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان خرم آباد با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی طرح و در یک مرحله اجرا شده است.

ابزار جمع آوری اطلاعات

پرسشنامه سلامت روانی (۲۸-GHQ)

این پرسشنامه متشکل از ۴ مقیاس است که هریک دارای هفت سوال می باشند . بدین ترتیب که سوال ۱ تا ۷ مربوط به مقیاس نشانه های جسمی از سوال ۸ تا ۱۴ مربوط به مقیاس اضطراب . از سوال ۱۵ تا ۲۱ مربوط به مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی و سوالات ۲۲ تا ۲۸ مربوط به مقیاس افسردگی است . نوع علائم و نشانه های مورد بررسی در هر مقیاس بدین شرح است :

مقیاس A یا مقیاس نشانه های جسمانی :

این مقیاس احساس افراد نسبت به سلامت واحساس خستگی افراد و دریافت های حسی بدن که اغلب با انگیختگی های هیجانی همراهند ، ارزیابی می کند . دو سوال از سوالات این مقیاس در مورد احساس سلامتی و بیماری ، دو سوال مربوط به سر درد و سه سوال مربوط به احساس نیاز به مصرف داروهای تقویتی ، احساس ضعف و سستی و احساس داغ یا سرد شدن بدن می باشد .

مقیاس B یا مقیاس اضطراب :

سوالات این مقیاس به بی خوابی ، احساس فشار و تنیدگی ، عصبانیت و بدخلقی ، ترس و وحشت بی دلیل و دلشوره در انجام کارها مربوط است .

بحث و نتیجه گیری

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و بررسی عوامل مؤثر در آن، موضوع مهمی است که بخش عمده ای از پژوهش های علوم تربیتی و روانشناسی را به خود اختصاص داده است. محققان توافق دارند که علاوه بر آموزش، بسیاری دیگر از عوامل از جمله محیط، مدرسه، خانواده، سبک والدگری و محیط اجتماعی که کودک در آن زندگی می کند و همچنین ویژگی های فردی هچون هوش، شخصیت، سن و … در عملکرد تحصیلی او نقش مهمی را ایفا می کنند. از سویی نوجوانی به عنوان دوره ای همراه با تحول و تغییرات چشمگیر در رشد، که در آن پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر متغیرهایی چون: سازه های مربوط به خود، روش آموزش، عوامل مرتبط با مدرسه، عوامل کارکردی ساختاری خانواده و … است؛ پژوهشگران را با این –  سؤال مواجه ساخته است که پاره ای از عوامل مرتبط با خانواده و فرد در جریان پیشرفت تحصیلی نوجوانان دختر و پسر راهنمایی چگونه است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی صورت گرفت. بطور کلی نتایج به دست آمده حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بین کارکرد پایین خانواده با کارایی ضعیف تحصیلی نوجوانان دوره راهنمایی رابطه معناداری وجود دارد. خانواده هایی که از نظر پاسخ به نیازهای عاطفی اعضای خود ضعیف ترند، احتمال بیشتری دارد که از نظرپاسخگویی به نیازهای انگیزه ای فرزندانشان در حیطه تحصیل نیز ضعیف عمل کنند. همچنین یافته ها حاکی از آن بود که وضعیت تحصیلی دانش آموزان خانواده هایی با وضعیت اقتصادی ضعیف در مقایسه با دانش آموزان با وضعیت اقتصادی بالا بیشتر بود

 

*** ما تخفیف هم میدهیم ***

 کاربر عزیز، اگر تمایل به گرفتن کد تخفیف ۱۰۰۰ تومانی میباشید . ابتدا روی دکمه قرمز رنگ G+ (گوگل پلاس) کلیک کنید و سپس منتظر بمانید تا شمارنده صفر شود و روی دکمه دریافت کد تخفیف کلیک کنید.

[/vc_column][/vc_row]

توجه فرمایید که کلیک کردن روی دکمه دریافت کد تخفیف قبل از صفر شدن شمارنده ها موجب منقضی شدن آن میشود.تصاویر پیش نمایش


بررسی رابطه ترس و پرخاشگری در مقاطع راهنمایی شهرستان خرم آباد-1
بررسی رابطه ترس و پرخاشگری در مقاطع راهنمایی شهرستان خرم آباد-1

درباره نویسنده

23 ساله- دانشجوی مدیریت امور اداری-نویسنده و ناظر وب سایت نگزاوار -نویسنده و ناظر وب سایت گام به گام آنلاین-مدیریت انجام پروژه های دانشجویی و پایان نامه،مونتاز کار آتلیه های معتبر استان-عکاس-طراح عکس-گوینده کتاب های گویا-خبرنگار-عضوفعال هلال احمر- و....

مرجان محمدی پناه 15 نوشته در گام به گام آنلاین دارد . مشاهده تمام نوشته های

نظرات کاربران


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.